Oase
Onze visie

Onze visie

Als gemeente willen we de Bijbel volgen en daardoor is onze visie als volgt:

  • De plaatselijke gemeente is deel van de wereldwijde gemeente en wordt gevormd door hen die geloven in de Enige God en zijn Zoon Jezus Christus. Het is de bruid en functioneert als lichaam, met Christus als hoofd, de Heilige Geest als inspirator en het woord van God als richtsnoer.
  • Binnen het lichaam worden de gemeenteleden toegerust tot onderling dienstbetoon aan elkaar en tot opbouw van het lichaam van Christus als geheel.
  • De gemeente zet zich als onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus in voor de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus aan de gehele mensheid door middel van daden en woorden.
  • Wij willen het Bijbels patroon van de gemeente, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten en waarvan Jezus Christus Zelf de Hoeksteen is, uitwerken en vormgeven. Dit doen we door een krachtige verkondiging van Gods Woord. Heel concreet betekent dit:
  • Persoonlijk de Here liefhebben (Marcus 12: 30) 
  • Elkaar als broeders en zusters liefhebben (1 Petrus 1: 22-23)
  • Getuigenis brengen dat Jezus de Christus is (Handelingen 5: 52)